Edilýän işler barada

Kärhananyň hyzmatlaryny görkezýän 6 sany maglumat beriji mazmuny:

demo
Islegleriň kanagatlandyrylýan kärhanasy.

Biziň öndürýän harytlarymyz alyjylaryň isleglerini doly derejede kanagatlandyrýar. Sebäbi kärhanamyz alyjylaryň isleglerine uly üns berýär we olaryň isleglerini birkemsiz ýerine ýetirmek üçin ähli işleri edýär.

demo
Tejribeli işgärler.

Biziň kärhanamyzda zähmet çekýän işgärleriň ählisi köpýyllyk tejribelidir. Olaryň her biri öz işine ussatlyk bilen çemeleşýär we islenilýän netijäni gazanmakda ýadawsyz zähmet çekýärler. Netijede bolsa kärhananyň öňünde goýlan ähli maksatlar we planlar wagtynda ýerine ýetirilýär.

demo
Alyjylar üçin öndürilýän önümler.

Kärhanada öndürilýän önümler un we kepekden ybarat bolup, olaryň ählisi ýokary hilde öndürilip halk köpçüligine ýetirilýär. Şeýle-de bu ýerde üwelen bugdaý dänesi hem taýýarlanylýar.

demo
Tehniki binýat

Kärhanamyzyň maddy tehniki binýady berk bolup bu ýerde öndürilýän önümler Dünýä standartlaryna doly gabat gelýär. Biziň önümçilikde ulanýan tehnikalarymyz: AI-BZN we ZM stanoklary.

demo
Günlük önümçilik maglumatlary

Bu ýerde öndürilýän unuň möçberi bir günde 360 tonna, üwelen bugdaý dänesiniň möçberi bir günde 479 tonna, kepek önümçiliginiň möçberi bir günde 140 tonna barabardyr.

demo
Ählisiniň jemi

Ýokarda görkezilen ähli mazmunyň jemi kärhanamyzyň ýokary derejede alyp barýan işiniň, bu ýerde çekilýän uly zähmetiň subutnamalarydyr. Biziň iň uly islegimiz alyjylaryň ojagyna ak bugdaýyň rysgal getirmegidir!

demo

2

sany degirmen

demo

2

görnüşli kuwwatly stanok

demo

546

sany işgär

demo

25

Ulag

Habarlaşmak üçin

Bu bölümçede siz bize önümçilik hakda öz teswirleriňizi ugradyp bilersiňiz