Ýer görki – galla!

demo

Aşgabadyň
galla önümleri kärhanasy barada

demo

Biziň kärhanamyz 1930-njy ýylda gurlup ulanylmaga berildi. Onuň şol wagtky öndürijiligi bir günüň dowamynda 125 tonna una barabardy. 1948-nji ýylda bolup geçen ýer titremäniň netijesinde kärhana uly zeper ýetdi. 1953-nji ýylda bolsa zyýan ýeten ýerler düzedildi we kärhana gaýtadan gurlup ulanylmaga berildi. Şondan soňra bolsa kärhananyň önümçilik güýji bir günüň dowamynda 140 tonna una ýetdi.

Giňişleýin

Giňişleýin

demo

25

Ulag

demo

546

sany işgär

demo

2

görnüşli kuwwatly stanok

demo

2

sany degirmen

Makalalar we täzelikler

Siz biziň bu bölümimizde galla önümleri hem-de mukaddes çörek baradaky täsirli makalalary we täzelikleri okap bilersiňiz.

demo

Täzelikler

Türkmen Telekeçileriniň Çörek Önümleriniň Sergisi

Ýakynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň söwda merkezinde ene topragymyzyň sahylygyny şöhratlandyrýan “Rysgal başy bugdaýdyr” atly sergi boldy. Ýurd...

Giňişleýin
25-05-2021
demo

Täzelikler

ÇÖREK MUKADDESLIKDIR

    Türkmeniň ak bugdaýynyň, çöreginiň aýratyn datly bolmagy biziň howa şertlerimizde bugdaý dänesinde adama has ýokumly bolan  iýmit maddalaryň doly bahaly belok...

Giňişleýin
25-05-2021
demo

Täzelikler

Çöregiň taryhymyzdaky gadyr-gymmaty barada.

Halkymyzda hamyr ýugrup, çörek bişirmegiň özboluşly kadasy bar. Durmuşa ornaşan däbe görä, çörek bişirmegi niýet edinen päkize zenan maşgala tamdyryň başyna baryp, ot goýberip b...

Giňişleýin
25-05-2021

Meşhurlaryň aýdanlaryndan :

-«Açlyk bilen doklugyň arasy bir bölek çörekdir!» (Türk nakyly)

ava

- Bütin zorluklara çydap bolar, esasy öýüňde çöregiň bolsun! (Serwantes)

ava

- Eger zenana kök berseň, ol ony baga öwürer, eger zenana çörek berseň, ol ony süýji nahara öwürer. (Gýote)

ava

Habarlaşmak üçin

Bu bölümçede siz bize önümçilik hakda öz teswirleriňizi ugradyp bilersiňiz